Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING ANKAPAGE BVBA – VILLA BORLON

ALGEMEEN

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van ANKAPAGE BVBA, VILLA BORLON (hierna ook “wij”, “ons” genoemd).

Wij hechten veel belang aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Met deze reden gaan wij uw gegevens alleen verwerken op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR / RGPD).

Dit brengt met zich mee dat wij:

  • je persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
  • je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt (bijvoorbeeld mailing via mailchimp);
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

CONTACTGEGEVENS

Als ANKAPAGE BVBA, VILLA BORLON zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Ankapage bvba
Mr. Dan Verbruggen
pa/ Kruisheide 14
3140 Keerbergen
+32 472 04 76 23
info (at) villaborlon.be

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld, u vult een formulier in…. Gegevens die wij verzamelen:

  • Contactgegevens: Naam, Aanspreektitel, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om de website en aan u gerelateerde diensten aan te passen of te verbeteren. Verder verwerken we uw gegevens ook om uw aankopen correct af te handelen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor onze marketingdoeleinden, u promotiemateriaal of mededelingen te sturen met betrekking tot diensten die door ons worden geleverd en waarvan wij denken dat ze interessant voor u kunnen zijn.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door gebruik te maken van de opt-out mogelijkheid of  door contact met ons op te nemen via de gegevens onder het punt “contactgegevens”.

Cookies

Deze site maakt gebruik van cookies: kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst om de site een betere gebruikerservaring te bieden.

Cookies worden over het algemeen gebruikt om gebruikersvoorkeuren te behouden, informatie op te slaan voor zaken als winkelwagentjes en geanonimiseerde trackinggegevens te bieden aan applicaties van derden, zoals Google Analytics.

Cookies zullen uw surfervaring in de regel verbeteren. U kunt echter de voorkeur geven aan het uitschakelen van cookies op deze site en op anderen.
De meest effectieve manier om dit te doen, is door cookies in uw browser uit te schakelen.

We raden u aan de Help-sectie van uw browser te raadplegen of een kijkje te nemen op de website Over cookies die richtlijnen biedt voor alle moderne browsers.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

ANKAPAGE BVBA, VILLA BORLON bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

  • Alle personen die namens ANKAPAGE BVBA, VILLA BORLON van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

JOUW RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, een kopij opvragen, alsook recht op correctie of verwijdering en overdracht van de persoonsgegeven die wij van jou hebben.

Middels een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan de verantwoordelijke op het adres vermeld onder “contactgegevens” van huidig beleid, kan de betrokkene op ieder ogenblik, om redenen die verband houden met zijn persoonlijke situatie en nadat zijn identiteit werd geverifieerd (door een kopie van identiteitskaart toe te voegen), binnen een redelijke termijn en uitdrukkelijk binnen de termijn van één maand, op kosteloze wijze deze inzage, kopij, correctie, verwijdering of overdracht vragen van zijn persoonsgegevens.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) op volgend adres: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat, 35 te 1000 Brussel. telefoon: +32 274 48 00 ; commission@privacycommission.be De betrokkene kan eveneens klacht indienen bij de rechtbank van Eerste Aanleg van zijn woonplaats. Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal, wordt de betrokkene uitgenodigd om volgende link te raadplegen https://www.privacycommission.be/nl/klacht-en-beroep

WIJZIGING PRIVACY VERKLARING

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de “laatste update” van de verklaring. Bij belangrijke wijzigingen, zullen wij dit op onze homepage vermelden. Niettegenstaande raden wij u aan om onze privacyverklaring periodiek door te lezen.

Laatste update: 4 juni 2018.